Best of lofoten

 • Date: 9.2.2023  – 13.2.2023 (5 days)
 • Flight: Prague – Oslo – Narvik and back
 • Total Budget without food: 17 000 CZK (accomodation 4 nights, car rent, gas, sauna, train to Oslo and back)

Plán cesty

 1. den Oslo
 2. den cesta do Svolvaer a Henningsvaer
 3. den cesta do vesniček Nusfjord, Ramberg, Hamnoy, Reine, A
 4. den cesta zpět do Evenes, sauna a město Harstad
 5. den Oslo a návrat zpět do Prahy

Plan of the journey

 1. day Oslo
 2. day Journey to Svolvaer and Henningsvaer 
 3. day Journey to villages Nusfjord, Ramberg, Hamnoy, Reine, A
 4. day Journey back to Evenes, sauna and Harstad city
 5. day Oslo and flight back to Prague 

Krajina tak krásná, a tak zvláštní, až se vám nechce věřit, že jste v Evropě, a ne na konci světa někde v Ohňové zemi. Strmé vrcholky hor čnějící z moře, které vypadají jako by hory v Alpách zaplavilo moře. V zimě bílé, v létě zelené, a tedy pokaždé jiné. Vesničky s typickými červenými dřevěnými domečky, které znáte z obrázků a které vypadají, že je tam spíše někdo namaloval, než nafotil. To vše, a ještě více jsou úchvatné norské Lofoty.

A landscape so beautiful, and so unusual, you can’t believe you’re in Europe and not at the end of the world somewhere in the Land of Fire. Steep mountain peaks rising out of the sea that look like the mountains in the Alps have been flooded by the sea. White in winter, green in summer, and therefore different every time. Villages with the typical red wooden houses that you know from pictures and that look like they were painted rather than photographed. All this, and more, are the breathtaking Norwegian Lofoten Islands.

Den 1 – Oslo

Pokud letíte na Lofoty, s velkou pravděpodobností letíte přes Oslo. Pokud máte 4 hodiny či  více času, určitě se vydejte do centra. Z letiště jezdí vlaky téměř pořád a za 25 minut jste na místě.

TIP: Nekupujte si lístek na express vlak- stojí 2x tolik a jede 21 minut oproti 24 minutám normálním vlakem. Normálním vlakem vyjde lístek na cca 250 Kč tam a 250 Kč zpět.

Oslo není historickými budovami nijak zajímavé. Co však upoutá pozornost, je moderní architektura a krásné obytné domy s terasami s výhledem na moře. Projděte se kolem vody až do čtvrti Tjuvholmen, která je plná restaurací, bytů, muzeí, které jsou doplněny uměním – různé sochy, skleněné stromy a jiné. Krásná je i opera, kde můžete vyjít až na střechu a porozhlédnout se po okolí (dohlédnete až na nedaleký skokanský můstek v Holmenkollen). Město je moderní i stylem života – prakticky vše, co zde jezdí, je na elektřinu. Auta na benzín či naftu jsme téměř neviděli. Perfektní procházka mezi lety!

Day 1 – Oslo

If you’re flying to Lofoten, you’re most likely flying via Oslo. If you have 4 hours or more, make sure you head downtown. There are trains from the airport almost all the time and you’re there in 25 minutes.

TIP: Don’t buy an express train ticket- it costs 2x as much and takes 21 minutes compared to 24 minutes on a normal train. A normal train ticket costs about 250 CZK there and 250 CZK back.

Oslo is not very interesting with historical buildings. What does catch the eye, however, is the modern architecture and beautiful apartment buildings with terraces overlooking the sea. Walk along the water to the Tjuvholmen district, which is full of restaurants, apartments, museums, which are complemented by art – various sculptures, glass trees and more. The opera house is also beautiful. You can go up to the roof and look around (you can see the nearby ski jumping hill in Holmenkollen). The city is also modern in style of living – practically everything that runs here is electric. We hardly saw gasoline or diesel cars. Perfect walk between flights!

Den 2 – cesta do Svolvaer a Henningsvaer

Po příletu na letiště do Evenes jsme se vydali do města Svolvaer. Pod haldou sněhu jsme vyhrabali auto (fotit škrábance a prohlížet auto nemělo ani cenu) a vyjeli jsme. Hned za letištěm jsme viděli přímo u cesty dva losy. Obří koně (jak je nazval můj manžel) jsme chvíli s úžasem pozorovali. Všude ticho, bílo, padající sníh, jen my a losi. Na cestách byla souvislá vrstva sněhu, která vedla napříč celými Lofoty. Kdo rád řídí = ráj. První den na Lofotech byl plný slunce a sněhu – 10 minut svítilo slunce a 10 minut sněžilo. Tak se počasí střídalo vlastně celý náš pobyt. První výhledy z cesty, která vede napříč fjordy a ostrůvky až do vesničky A, nás nadchly. Je to jako by člověk viděl vrcholky alpských hor čnících přímo z moře. Úplně něco jiného, než jsme doposud viděli. Po cestě je spousta vyhlídek, a tak jsme zastavovali vlastně téměř pořád. Když se nám zalíbila cesta do městečka na ostrůvku, jeli jsme. Když jsme zahlédli vstup na zasněženou pláž, zastavili jsme.

Day 2 – Journey to Svolvaer and Henningsvaer

After arriving at the airport in Evenes, we headed to the town of Svolvaer. We dug out the car under a pile of snow (there was no point in taking pictures of the scratches and inspecting the car) and drove off. Just after the airport we saw two moose right on the side of the road. We watched the giant horses (as my husband called them) in amazement for a while. Everywhere was quiet, white, snow falling, just us and the moose. There was a continuous layer of snow on the roads that went all the way across Lofoten. Who likes to drive = paradise. The weather on Lofoten was full of sun and snow – 10 minutes of sun and 10 minutes of snow.  The first views from the road that goes across the fjords and islands to the village of A, thrilled us. It’s like seeing the peaks of the alpine mountains rising right out of the sea. Something completely different from anything we’ve seen before. There are plenty of viewpoints along the way, so we actually stopped almost all the time. When we liked the road to the little town on the island, we drove there. When we saw the entrance to a snow-covered beach, we stopped there.

Svolvaerem jsme projeli křížem krážem a využili, že jsou zde restaurace a obchody a šli na oběd a nakoupit. Poté jsme pokračovali do vesničky Henningsvaer, která je známá svým fotbalovým hřištěm na jednom z ostrůvků. Ze země však uvidíte jen klasické hřiště, ale výhled z dronu je opravdu krásný. Městečko jsme prošli, zastavili se v galerii, výrobně keramiky, výrobně svíček a u sušáren na ryby jsme proběhli. Přece jen čerstvému vzduchu dáváme přednost 😊 Pokud sušárny chcete vidět, není třeba je nijak hledat, jsou téměř v každé vesničce. Největší jsou asi ve Svolvaeru hned vedle lokálního pivovaru a baru s ledovými sochami. Pivo z pivovaru si můžete koupit i v supermarketu (nebylo vůbec špatné)!

Jelikož je v únoru světlo asi 8-16:50, vydali jsme se dále na naše ubytování, které jsme měli ve stylové dřevěné chatičce mimo město s výhledem moře a hory. Na Lofotech je cesta cíl, proto určitě nenechávejte přejezdy na večer, když je tma.

TIP: Pokud projíždíte větším městem jako je Svolvaer či Leknes, určitě se zastavte nakoupit si zásoby jídla a pití či zajděte do restaurace. V menších městečkách budou jen 1-2 restaurace a menší obchůdky.

Pokud si chcete koupit alkohol, je to nejen drahé, ale i velmi omezené. V restauracích podávají alkohol až od 13 hodin. V obchodech lze koupit např. pivo max s 4 % alkoholu a to jen do 20h večer. Ostatní alkohol včetně vína se prodává pouze ve specializované prodejně. A pozor v neděli má většina obchodů i restaurací zavřeno!

We drove through Svolvaer, stopped in the restaurant and supermarket to get ready for our trip. Then we continued on to the village of Henningsvaer, which is famous for its soccer field on one of the islands. However, from the ground you can not see much, but the view from the drone is really beautiful. We walked through the town, stopping at a gallery, a ceramics factory, a candle factory, and we ran by the fish dryers. After all, we prefer fresh air 😊 If you want to see the fish dryers, there is no need to look for them, they are in almost every village. The biggest ones are probably in Svolvaer next to the local brewery and ice sculpture bar. You can also buy beer from the brewery in the supermarket (it wasn’t bad at all)!.

Since it’s light in February from about 8-4:50pm, we headed on to our accommodation, which was in a stylish wooden cabin outside of town with a view on the sea and mountains. In Lofoten, the road is the destination, so be sure not to leave the drive for the evening.

TIP: If you’re passing through a larger town like Svolvaer or Leknes, be sure to stop to stock up on food and bewerages or grab lunch. Smaller towns will only have 1-2 restaurants and smaller shops.

If you want to buy alcohol, it’s not only expensive but very limited. Restaurants don’t serve alcohol until 1pm. In shops you can buy e.g. beer with max 4% alcohol and only until 8pm. Other alcohol, including wine, is only sold in a specialised shop. And beware that most shops and restaurants are closed on Sundays!

Den 3 – cesta do vesniček Nusfjord, Ramberg, Hamnoy, Reine, A

Ráno jsme jeli opět po jedné z nejkrásnějších cest vůbec. Nusfjord je malebná rybářská vesnička s typickými červenými, ale i žlutými dřevěnými domky, které doslova září ve sněhem pokryté krajině.

Day 3 – Journey to villages of Nusfjord, Ramberg, Hamnoy, Reine, A

In the morning we drove along one of the most beautiful roads ever. Nusfjord is a picturesque fishing village with typical red but also yellow wooden houses that literally shine in the snow-covered landscape. 

Po cestě do Rambergu projíždíte opět okolo dechberoucích výhledů, které stojí za zastavení. Jeden takový je hned za Rambergem. Odbočte doprava směr Fredvang a přejeďte přes 2 mosty. Otevře se vám výhled na vrcholky hor kolem. Jeden z nejkrásnějších výhledů tady. Co říkáte?

On the way to Ramberg, you again pass breathtaking views that are worth a stop. One such is just outside Ramberg. Turn right towards Fredvang and cross 2 bridges. The view of the mountain peaks around you opens up. One of the most beautiful views here. What do you think?

Poté nás čekalo to hlavní – městečko Hamnoy, které už od mala obdivuji na fotkách i puzzle. Dá se zastavit přímo před mostem a jít na most se kochat krásným výhledem (odtud jsou pořízeny známé fotografie). Pokud se výhledu nemůžete nabažit, přejeďte most a zastavte se v bistru Anita´s. Nejenže mají krásný výhled na okolní hory, ale také výborné jídlo.

Then the highlight of the trip was waiting for us – the town of Hamnoy, which I have admired in photos and puzzles since I was a kid. You can stop right in front of the bridge and go up to the bridge to enjoy the beautiful view (this is where the famous photos were taken). If you can’t get enough of the view, cross the bridge and stop at Anita’s Bistro. Not only do they have a beautiful view, but they also have delicious food.

Poté jsme se vydali do Reine. Výhledy snad ještě krásnější a pro mě asi nejkrášnější! Do městečka s jednopísmenným názvem „A“ jsme se vydali nejen proto, že tam cesta končí, ale konečně můžeme říct, že jsme jeli z „A“ do „BØ.“ 

After that, we headed to Reine. The views are perhaps even more beautiful and for me, probably the best! We went to the town with the one-letter name “A” not only because that’s where the road ends, but we can finally say we went from “A” to “BØ.”

Den 4 – cesta zpět do Evenes, sauna a město Harstad

Ráno jsme si konečně pospali a vydali se z Reine přes celé Lofoty zpět k letišti. Po cestě jsme se ještě zastavili ve Svolvaeru v sauně. Prosklená sauna s výhledem na město a hory byla na houseboatu. A víte, kde byla ledová lázeň? V ledovém moři! Perfektní relax. Sauna vyšla cca na 200 NOK, což je cca 440 Kč na osobu na hodinu. Pokud máte čas, můžete se ještě po cestě zastavit ve vikingském muzeu, na farmách ochutnat ovčí sýr či na sobí farmě Reindeer Farm and Saami Culture pomazlit se sobi. Zavolejte jim a domluvte si termín prohlídky předem, mají v zimě otevřeno jen dle domluvy. Můžete navštívit také město Harstad, které Vás překvapí svou velikostí a výhledy.

P.S. Hotovost jsme vůbec nepotřebovali. Voda z kohoutku je pitná. Mimo město může být občas teplá voda omezená na 80 litrů na den a vybavené kuchyňky jsou téměř v každém apartmánu.

Určitě vyrazte a užijte si to!

Day 4 – Journey back to Evenes, sauna and Harstad

In the morning we finally slept in and headed from Reine all the way back to the airport via Lofoten. On the way we stopped in Svolvaer for a sauna. The glass-enclosed sauna overlooking the town and mountains was on a houseboat. And do you know where the ice bath was? In the ice sea! Perfect relaxation. The sauna cost about 200 NOK, which is about 440 CZK per person per hour. If you have time, you can also stop at the Viking Museum on the way, at the farms to taste sheep cheese or at the Reindeer Farm and Saami Culture to pet the reindeer. Call them to arrange a tour in advance, they are open by appointment only in the winter. You can also visit the town of Harstad, which will surprise you with its size and views.

P.S. We didn’t need cash at all. The tap water is drinkable. Outside the city, hot water can be limited to 80 litres per day and equipped kitchen is in almost every apartment.

Be sure to go and enjoy!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *