Who am i?

Kdo to píše?

Ahoj! Jmenuji se Linda a jsem sportovec tělem i duší. Od malička jsem hrála závodně tenis. Kvůli dokonalé přípravě a co největšímu tělesnému rozsahu jsem se však věnovala i dalším sportům. S tím souvisela i adekvátní strava a spousta času na cestách. Tehdy jsem však z mých cest znala spíše hotely a tenisové kurty. Přesto, že z navštívených zemí jsem příliš neviděla, naučila jsem se domluvit i když člověk cizímu jazyku nerozumí, organizovat, plánovat a postarat se o sebe kdykoliv a kdekoliv. Po vystudování vysoké školy ve Spojených státech jsem se rozhodla ukončit tenisovou kariéru a vrátit se do Česka. Nyní žiji v Praze a pracuji jako daňová poradkyně. Touha po cestování a poznávání nového mě však nikdy neopustila. 

Who is writing?

Hi! My name is Linda and I am an athlete in body and soul. I have been playing competitive tennis since I was a child. However, due to a perfect preparation and the greatest possible ability range, I also engaged in other sports. This was also related to adequate nutrition and a lot of time on the road. At that time, however, I knew only hotels and tennis courts from my travels. Even though I did not see much from the countries I visited, I learned to communicate (even when one does not understand a foreign language), to organize, plan and take care of myself anytime and anywhere. After graduating from college in the United States I decided to end my tennis career and return to the Czech Republic. Now I live in Prague and work as a tax advisor. Nevertheless, the desire to travel and learn new things never left me.

V bodech

 • Miluji cestování a dobré jídlo
 • Jako doma se cítím v přírodě ať už na horách či u pobřeží, nejkrásnější výhled si vždy najdu
 • Největší zážitky mám spojené se zvířaty – plavání s tučňáky, šnorchlování s mantou obrovskou či se žralokem bílým (v kleci samozřejmě)
 • Sportuju, protože mě pohyb baví, dává mi sílu a skvělý pocit
 • Ráda si vybírám, protože vím, že život je příliš krátký na to, zaobírat se věcmi, které mě nenadchnout
 • Ráda ochutnávám, nepotřebuji moc, ale za to chci všechno
 • Chci všechno a nejlépe hned, ale už umím žít tady a teď

In bullet points

 • I love traveling and good food
 • Nature is my second home, whether in the mountains or on the coast, I always find the most beautiful view
 • My most exhilarating experiences are with animals - whether swimming with penguins, snorkeling with a giant manta rays or with a great white shark (in a cage, of course)
 • I do sports because I enjoy movement, it gives me strength and a great feeling
 • I like to choose because I know that life is too short to deal with things that do not impress me
 • I like tasting, I don't need much, but I want to try everything
 • I want everything and immediately, but I can live for the moment
Patagonia

Proč travel, eat, wonder?

Protože nadevšechno ráda cestuji, jím a nad vším se podivuju – to je totiž přesně ten moment, kdy jste vtaženi do okamžiku a zapisujete si zážitek do paměti. Divit se je od slova div neboli zázrak a ten si přece nechcete nechat ujít! Takže cestujte, ochutnávejte a podivujte se!

Why travel, eat, wonder?

Because I love to travel, to eat and to wonder about everything – this is exactly the moment when you are drawn into the moment and you write down the experience in your memory. To wonder is from the word a wonder or a miracle and you don’t want to miss it! So, go ahead, travel, eat, and wonder!

Cestování

Dnes už můžu říct, že jsem někdo, kdo si rád vychutnává okamžik, ať už je to výhled, dobré jídlo, dobré pití či společnost, a i proto mě baví cestování – je zde tolik okamžiků, které si člověk může vychutnat a tolik věcí, které se může naučit, inspirovat se. Zatím ale chci stále všechno a teď. Na dovolené vstávám klidně v 5 ráno, abych stihla každý den východ slunce. Zároveň jdu běhat, protože přece nechci vypadnout z kondice. Ve stejný den chci vidět celé město, ochutnat to nejlepší lokální jídlo a pití, poznat zdejší zvyky, kulturu, architekturu. Zatím tedy umím tady a teď a na té druhé půlce pracuji. Ne vždy tomu však tak bylo. Nikdy jsem nechápala, jak lidé můžou jíst jídlo třeba hodinu, když já ho zvládnu za pět minut. Stejně tak jsem nevydržela sedět ve společnosti lidí a tlachat o ničem. Ani nevím kdy, ale prostě mi došlo, že nejšťastnější lidé jsou ti, kteří si umí vychutnat západ slunce. Ti, kteří se umí zastavit a žít pro daný okamžik.

Pokud si umíme vychutnat a užít každou maličkost, pak budeme šťastni kdekoliv a kdykoliv. Budeme se schopni domluvit i když si vlastně nerozumíme, protože budeme v klidu vnímat okolí.

Ráda cestuji tak, že kombinuji túry v přírodě, procházky po městech se zaslouženým odpočinkem. Zjistila jsem totiž, že pokud moje dovolená zahrnuje dlouhodobě pouze jednu z těchto aktivit, přestávám vnímat okolí tak, jak by si zasloužilo.  A to je přeci velká škoda! 

V mých článcích o cestování najdete vždy základní informace – délka pobytu, rozpočet, způsob dopravy, mapu a navštívená místa včetně fotografií – můj itinerář cesty jako inspiraci. Pokud však v článku nenajdete vše, co hledáte, klidně mi napište. Ráda informaci doplním či vám s plánováním cesty pomůžu. 

Travelling

Today I can say that I am someone who likes to enjoy the moment, whether it is the view, good food, good drink or good company, and that is why I enjoy traveling – there are so many moments that one can enjoy and so many things that one can learn or just get inspired. But for now, I want everything and immediately. On vacation I get up every day at 5 in the morning to see the sunrise. At the same time, I go for a run because I don’t want to get out of shape. On the same day I want to see the whole city, taste the best local food and drinks, get to know the local customs, culture, architecture. So far, I learned to enjoy the moment but I’m still working on the other half. However, this was not always the case. I never understood how people can eat food for an hour if I can manage it in five minutes. Nor I could go out with other people, sit for an hour or more and just talk about anything. I don’t even know when, but I realized that the happiest people are those who can enjoy the sunset. Those who can stop and live for the moment.

If we can enjoy every little thing, then we will be happy anywhere and anytime. We will be able to understand each other even if we don’t speak the same language because we will calmly perceive our surroundings.

I like to travel by combining hiking in the nature, walking around cities with a well-deserved rest. I found out that if my vacation includes only one of these activities, I stop perceiving the surroundings as it deserves. And that’s a pity!

In my travel articles you will always find basic information – length of stay, budget, way of transportation, map and visited places including photos – my itinerary as an inspiration. However, if you do not find everything you are looking for in the article, feel free to write to me. I will be happy to add the information or help you plan your trip.

Výživa

Správná výživa byla vždy důležitou součástí mého života, a proto jsem se o tuto oblast zajímala a vzdělávala se. Zjistila jsem, že extrém není nikdy dobrý a “všeho s mírou” je nejlepší řešení. Každý by měl jíst to, co jeho tělo potřebuje a co mu chutná. Já třeba nejím maso, teplé mléčné výrobky a omezuji cukr (sladké miluji, jen cukr nahrazuji něčím jiným – lepším). To však neznamená, že by to takto měli dělat všichni. Každý by si měl vytvořit svůj seznam jídel, která má rád a která jsou zároveň pro tělo prospěšná. Proto jsem vytvořila seznam receptů, kterými jsem se inspirovala doma či na cestách. Každá země má své speciality a já se vždy snažím je ochutnat, inspirovat se a vybrat si z nich to nejlepší – ať už po chuťové či výživové stránce. 

Mé recepty jsou většinou i velmi rychlé, ráda si pochutnám, ale chci stihnout v daný den i spoustu jiných aktivit. Budu ráda, když se mnou podělíte i o vaše recepty či zkušenosti. Přeji dobrou chuť!

Healthy eating

Proper nutrition has always been an important part of my life and that is why I educated myself in this area. I have found out that the extreme is never good and “everything in moderation” is the best solution. Everyone should eat what their body needs and what they like. For example, I do not eat meat, warm dairy products, and limit sugar (I love sweets, I only replace sugar with something else – better). But that doesn’t mean everyone should do it this way. Everyone should make their own list of food that they like and that are also beneficial to the body. That’s why I created a list of recipes that I learned at home or during my travels. Each country has its own specialties and I always try to taste them, get inspired and choose the best from them – whether in terms of taste or nutrition.

My recipes are usually very fast, I want to enjoy the meal but at the same time I want to do a lot of other activities that day. I will be happy if you share your recipes or experiences with me. Enjoy your meal!