Best of Costa Rica in 10 days

 • Date: 23.12.2021  – 02.01.2022 (10 days)
 • Flight: Guatemala – San José; San José – Prague

Plán cesty

 1. den Antigua
 2. den Trek do základního tábora na sopce Acatenango (možnost prodloužení treku až na Fuego)
 3. den Výstup na vrchol Acatenanga na východ slunce, sestup dolů, odpočinek v Antigua
 4.  

Plan of the journey

 1. day Antigua
 2. day Hiking Acatenango volcano to a base camp (option to prolong it to Fuego)
 3. day Reaching the summit of Acatenango for the sunrise and descending, rest in Antigua 
 4.  

Kostarika je země s opravdu krásnou přírodou a plážemi, kterou si oblíbili turisté z celého světa. Můžete zde vidět zvířata a rostliny, které jinde jen tak neuvidíte a přitom neprocházet strastmi zemí třetího světa. Je však třeba počítat s tím, že se jedná o místo, kde se za vstup na většinu míst platí, kde je opravdu spousta turistických atrakcí a také vyšší ceny. V článku proto najdete informace o tom, co stálo za to navštívit a kde se naopak turistickým davům vyhnete.

Costa Rica is a country with really beautiful nature and beaches which is is popular with tourists from all over the world. Here you can see animals and plants that you just can’t see anywhere else and yet not go through the hardships of third world countries. However, you have to take into account that this is a place where you have to pay to enter most places, where there are really a lot of tourist attractions and also higher prices. Therefore, in this article you will find information about what is worth visiting and where, on the contrary, you can avoid the tourist crowds.

V bodech:

 • Jízda autem je zde bez problému. Auto však rezervujte hodně dopředu, jinak bude cena za pronájem výrazně stoupat.
 • Benzín stojí cca 20-22 Kč/litr.
 • Uber funguje v Kostarice s výjimkou menších městeček bez problému.
 • V národních parcích začněte brzy ráno než přijdou ostatní turisté a kdy uvidíte nejvíce zvířat.
 • Pokud možno, nenechávejte nic viditelně v autě a rezervujte si ubytování s parkováním (většinou je automaticky v ceně).
 • Do národních parků noste dlouhé kalhoty/rukávy či mějte repelent.
 • Na pobřeží Pacifiku a v horách (Monteverde a Arenal) je všude pitná voda.
 • Ceny na jídelních lístcích jsou bez daní a servisních poplatků.
 • Dá se zde jíst poměrně zdravě. Je zde velký výběr i pro vegany a vegetariány.
 • Národních parky a příroda stojí za návštěvu, města sama o sobě nikoliv.
 • Vezměte si dalekohled a alespoň v jednom parku zvažte průvodce (ideálně na začátku vaší dovolené ať víte, jak zvířata hledat).
 • Připravte se, že Kostarika je hodně turisticky orientovaná a platí se za vše (včetně vstupů do přírody/lesa).
 • Pokud chcete vyzkoušet termální prameny v Arenalu, placený vstup do Tabaconu stojí za to. Jděte za světla i večer.
 • Do národních parků si vždy zkontrolujte, zda není třeba koupit lístek předem a online (např. Manuel Antonio, Poais atd.) a také si pohlídejte otevírací dobu.
 • Nejkrásnější pláže jsou u národního parku Manuel Antonio a kolem Santa Teresa. Počkejte si i na západ slunce!
 • Z placených atrakcí v Arenalu vyzkoušejte termální řeku a jděte na prohlídku s průvodcem hledat lenochody.
 • Z placených atrakcí v Monteverde vyzkoušejte jízdu na koni, zip line, procházku na visutých mostech, jděte do motýlí zahrady a na přednášku o netopýrech (ta stála opravdu za to a dala nám náhled na nezastupitelnou roli těchto tvorů v přírodě nejen v Kostarice).

In points:

 • Driving is no problem here. However, book a car well in advance, otherwise the rental price will rise significantly.
 • Petrol costs about 0,87 – 1 dollar/litre.
 • Uber works in Costa Rica except in smaller towns without a problem.
 • When visiting the national parks, start early in the morning before the other tourists arrive and when you will see the most animals.
 • If possible, don’t leave anything visible in the car and book accommodation with parking (usually automatically included).
 • Wear long trousers/sleeves or have repellent in the national parks.
 • There is potable water everywhere on the Pacific coast and in the mountains (Monteverde and Arenal).
 • Prices on menus are exclusive of taxes and service charges.
 • You can eat fairly healthy here. There is also a large selection for vegans and vegetarians.
 • The national parks and countryside are worth a visit, the cities themselves are not.
 • Take binoculars and consider a guide in at least one park (ideally at the start of your holiday so you know how to look for animals).
 • Be prepared that Costa Rica is very tourist oriented and you pay for everything (including wildlife/forest entrances).
 • If you want to check out the thermal springs in Arenal, the paid entrance to Tabacon is worth it. Go during daylight hours and in the evening as well.
 • For national parks, always check for tickets in advance and online (e.g. Manuel Antonio, Poais, etc.) and also check opening times.
 • The most beautiful beaches are at Manuel Antonio National Park and around Santa Teresa. Wait for the sunset too!
 • For paid attractions in Arenal, try the thermal river and go on a guided tour to look for sloths.
 • For paid attractions in Monteverde, try horseback riding, zip line, walk on the suspension bridges, go to the butterfly garden and bat jungle (the lecture was really worth it and gave us insight into the irreplaceable role these creatures play in nature, not just in Costa Rica).

Národní park Manuel Antonio

Tříhodinová cesta ze San José. Cesta je pomalá, a přestože vede z velké části podél pobřeží, není na ní příliš, co vidět. Národní park i jeho okolí však stojí za návštěvu. Pobřeží je kopcovité a poskytuje nespočet krásných výhledů. Sedíte v restauraci, kolem vás chodí opice, létají papoušci Ara a když máte štěstí, uvidíte i lenochoda (navštivte například restauraci Gaia s nádherou terasou s výhledem na národní park, moře a západ slunce, kde servírují lokálními pokrmy). Líbila se nám i pláž Espadilla poblíž národního parku, kde si můžete projít a vychutnat si čerstvý kokos s výhledem na západ slunce 😊

Do národního parku je pak třeba se zaregistrovat na oficiálních stránkách SINAC  Manuel Antonio National Park (sinac.go.cr) a koupit si lístek online (2 osoby 36 dolarů). Doporučuji jít co nejdříve ráno, kdy v parku není téměř nikdo a můžete vidět více zvířat a v klidu se okoupat na plážích přímo v parku. Zaparkujte na parkovišti vlevo až úplně u brány za 5tis Collones (cca 175 Kč). Po cestě vás budou lákat místní k zaparkování, jeďte však až k parku. Do parku vás nepustí s dronem ani jídlem, nechte tedy tyto věci rovnou na hotelu, popřípadě, pokud musíte, tak v autě či v trezoru u vstupu do parku.

Park je krásný. Začněte mimo hlavní trasy vpravo (trasa 2 – playa Espadilla Sur) a dojděte na pláž a obejděte poloostrov (bod 5 na mapě parku). Park projděte celý, stojí za to vidět i body 9 a 10. Zpátky se pak můžete vrátit vnitrozemím (body 7 a 11). Vezměte si sebou dalekohled, jinak lenochody v korunách stromů spatříte jen z dálky. Můžete si vzít i průvodce, který dalekohled má. Zde jsme však šli sami a průvodce využili až v Arenalu. Zdržte se a okoupejte se na pláži Manuel Antonio, která je schovaná v krásné zelené zátoce a hlídaná leguány ze všech stran. Voda je na to, že se jedná o oceán klidná a velmi teplá. Později dopoledne se pláž rychle zaplní i ve všední dny a přesto, že je místo velmi krásné, již ztratí své kouzlo a klid.

National park Manuel Antonio

Three-hour drive from San Jose. It’s a slow drive, and although it follows the coast for the most part, there’s not much to see. However, the national park and its surroundings are well worth a visit. The coastline is hilly and provides countless beautiful views. You sit in a restaurant, monkeys walk by, Aras fly by, and if you’re lucky, you might even see a sloth (visit Gaia Restaurant, for example, with its gorgeous terrace overlooking the national park, the sea and the sunset, where they serve local dishes). We also liked Espadilla Beach near the national park where you can walk and enjoy a fresh coconut with a sunset view as well 😊

To enter the national park, you need to register on the official website of SINAC Manuel Antonio National Park (sinac.go.cr) and buy a ticket online (2 people 36 dollars). I recommend going as early in the morning as possible, when there is almost no one in the park and you can see more animals and have a quiet swim on the beaches right in the park. Park in the parking lot on the left all the way at the gate for 5k Collones. On the way you will be tempted by locals to park, but drive all the way to the park. They won’t let you into the park with your drone or food, so leave these things at the hotel, or if you must, in your car or in the safe at the park entrance.

The park is beautiful. Start off the main route on the right (route 2 – playa Espadilla Sur) and walk to the beach and around the peninsula (point 5 on the park map). Walk the whole park, points 9 and 10 are also worth seeing. You can then return inland (points 7 and 11). Bring binoculars, otherwise you will only see the sloths in the treetops from a distance. You can also take a guide who has binoculars. However, here we went alone and used the guide later in Arenal. Linger and swim at Manuel Antonio beach which is tucked away in a beautiful green bay and guarded by iguanas on all sides. The water is calm and very warm for the ocean. Later in the morning the beach fills up quickly even on weekdays and although the place is very beautiful, it suddenly looses its charm and tranquility.

Lapazul

Kostarické pralesy a výhledy z prudkých kopců jsou dechberoucí. Ubytujte se v džungli s výhledem na vychutnejte si přírodu kolem vás. Třeba přijdou na návštěvu tukani, papoušci Ara, kolibříci, lenochodi, opice či další obyvatelé zdejších lesů. Projděte se po vyznačených trasách a vychutnejte si výhled. My zvolili menší hotýlek v Lapazul a byli jsme maximálně spokojeni. Normálně jsem skoro nervózní, když jsem 2 dny na stejném místě, ale zde bych pár dní zůstala 😊

Lapazul

Costa Rica’s rainforests and views from the steep hills are breathtaking. Stay in a jungle with a view to enjoy the nature around you. Perhaps toucans, Aras, hummingbirds, sloths, monkeys or other inhabitants of the local forests will come to visit. Walk the marked trails and enjoy the view. We chose a smaller lodge in Lapazul and were super-satisfied. Normally I’m almost nervous when I’m in the same place for 2 days, but here I would stay for a few days 😊

Cesta ze San José přes vulkán Poaís až do Arenalu

Občas cesta je cíl a tak tomu bylo i v tomto případě. Kousek za San José začínají prudké kopce a kávové plantáže. Úplnou náhodou jsme zastavili na kávových plantážích Starbucks, které však nabízí nádherný výhled na plantáže i vodopád. Za krátkou zastávku na kávu a záchod to určitě stojí. Pokračujte dále k vulkánu Poais. Pokud chcete vulkán vidět, musíte si opět koupit lístek předem. A pozor, park je otevřen pouze do 14:30. Autem se dojede až na výhled k vulkánu a máte zde pouze 20 minut. Navíc počasí zde v horách ne vždy výhledu přeje. Vulkán jsme tedy vynechali a pokračovali dále směr Arenal. Kolem pralesy, farmy, všudypřítomní prodejci ovoce a zeleniny – zejména jahod (jahody působí až trošku uměle a nutno dodat, na jahůdky doma ze zahrádky nemají). Cesty jsou hodně klikaté a děravé, cesta tak trvá déle, než kilometry napovídají. Výhledy jsou však krásné, občas vodopád, kovová konstrukce přes řeku, takže pokud neřídíte, je to super 😊. Cesta připomíná známou trasu na Hawaii – Road to Hana. Však posuďte sami.

Journey from San José through Poaís Volcano to Arenal

Sometimes a journey is a destination and so it was in this case. Just outside San José, the steep hills and coffee plantations begin. By complete coincidence, we stopped at a Starbucks coffee plantation which offers spectacular views of the plantations and the waterfall. It’s definitely worth a short stop for coffee and a bathroom. Continue on to the Poais volcano. Again, if you want to see the volcano, you’ll need to buy a ticket in advance. And beware, the park is only open until 2:30pm. It’s a short drive to the volcano overlook, and you only have 20 minutes up there. Moreover, the weather here in the mountains is unpredictable. So we skipped the volcano and continued on towards Arenal. Around the rainforests, farms, ubiquitous fruit and vegetable vendors – especially strawberries (strawberries look a bit artificial and taste like those in supermarkets). The roads are very winding and bumpy, so the journey takes longer than the kilometres suggest. The views are beautiful though, occasional waterfalls, metal structures across the river, so if you don’t drive, it’s great 😊. The road is reminiscent of the famous route in Hawaii – Road to Hana. Judge for yourself.

Arenal

Oblast kolem jezera a sopky Arenal je krásná, ale také velmi turistická. Ubytujte se v městečku La Fortuna, kde jsou všechny restaurace a vyberte si výlety v okolí až na místě. My jsme zvolili termální řeku v lázních Tabacon. Zde máte dvě možnosti, buď zaparkujete na ulici a zaplatíte místnímu 5tis Colonnes a půjdete do řeky před hotelem, kde není vstupné, nebo zaparkujete vpravo od hotelu na hlídaném parkovišti zdarma a půjdete do placené hotelové zahrady. Neplacená část je sice také horká řeka, ale u mostu a nijak hezká. Je třeba se prodrat až nějak dál. V tomto případě musím uznat, že placená zahrada byla lepší a stála za to. Přijeli jsme v 10 hodin ráno a koupili si celodenní vstup do 22 hodin (druhá možnost je koupit si pouze vstup večerní). Jídlo je v ceně a musíte se rozhodnout předem na jeho čase. Navíc můžete kdykoliv odejít a vrátit se třeba večer. Zahrada byla krásná a vůbec nebyla plná lidí. Večer měla úplně jinou atmosféru a téměř nikdo tam nebyl. Ve zkratce přes den i za tmy, oboje stálo za to.

Přes den jsme ještě stihli Sloth Watching Trail. Doporučuji jít až od 15 hodin, kdy je poslední túra s průvodcem. Lidí už je mnohem méně a lenochodů jsme viděli opravdu hodně. Kromě pozorování lenochodů, uvidíte i ostatní zvířata, různé ptáky, plazy, ale také slavné miniaturní prudce jedovaté žabičky, které září oranžovo-modře nebo zeleno-oranžově, a přesto je těžké je najít. V ceně bylo také představení procesu výroby kávy a její ochutnávka, výroba a ochutnávka čokolády a šťávy z cukrové třtiny. Na ochutnávkách jsme již byli úplně sami. Za 60 dolarů pro oba to stálo za to.

Krásný je i samotný národní park, kde je třeba opět si koupit vstupné (v tomto případě přímo na místě) a cesta kolem jezera Arenal směr Monteverde. Kolem jezera není sice mnoho míst k zastavení, ale např. u Nového Arenalu je možné se k vodě dostat blíže či si zastavit na výhledu na kopci.

Arenal

The area around the lake and Arenal volcano is beautiful, but also very touristy. Stay in the town of La Fortuna where all the restaurants are located, and choose excursions in the surrounding area on site. We decided for the thermal river at the Tabacon Spa. Here you have two options, either park on the street and pay the local 5tis to Colonnes and go to the river in front of the hotel where there is no entrance fee, or park to the right of the hotel in the free secure parking lot and go to the paid hotel garden. The non-paid part is also a hot river, but by a bridge and not very nice. In this case, I have to admit that the paid garden was better and worth it. We arrived at 10am and bought all day entry until 10pm (the other option is to buy evening entry only). The food is included and you have to decide beforehand on its time. Plus you can leave at any time and come back in the evening for example. The garden was beautiful and not crowded at all. In the evening it had a completely different atmosphere and hardly anyone was there. In short, during the day or after dark, both were worth it.

During the day we managed to go on the Sloth Watching Trail. I recommend going at 3 pm which is the last guided hike. There is less people and we saw many sloths. In addition to sloth watching, you’ll see other animals, various birds, reptiles, and the famous miniature venomous frogs that glow orange and blue or green and yet are hard to find. Also included was an introduction to the coffee making process and tasting it, and making and tasting chocolate and sugar cane juice. The tastings were basically a private tour as no one else was there. For $60 for two people, it was well worth it.

The national park itself (you have to pay an entrance fee, in this case on the spot) and the drive around Lake Arenal towards Monteverde is beautiful. There aren’t many places to stop around the lake, but at New Arenal, for example, you can get close to the water or stop for a view on the hill.

Monteverde

Když přijíždíte do Monteverde neboli mračných hor, máte až pocit, že SUV z půjčovny nemůže tyto kopce vyjet. Prudké děravé cesty by šlo téměř nazvat offroady. Ty však přijdou také. Výhledy z cest jsou nádherné. V Monteverde je několik parků, které nabízí traily po visutých mostech a zip liny. My si vybrali Sky Walk. Je zde nejdelší visutý most v Kostarice a také možnost vidět více zvířat, protože visuté mosty jsou v nižších lesích. Když dorazíte kolem 9 hodiny ráno, budete na mostech sami. Cena za hodinovou procházku je 40 dolarů. Vyzkoušeli jsme zde také zip linu. Oproti ostatním parkům mají lanovku, která vás vyveze až nad koruny stromů a kromě 6 dlouhých zip lineových sjezdů (2 se jedou ve dvojcích) vyzkoušíte také menší bungee jump na konci. Cena 145 dolarů. Jedná se o velmi drahé turistické atrakce, ale možná tím, že bylo málo lidí, se nám obojí líbilo. Rezervace předem je vhodná, ale není nutná.

Ubytovaní jsme byli ve městečku Santa Elena, kde se nachází motýlí zahrada, netopýří džungle a restaurace (přece jen si večer chcete odpočinout, dát si jídlo, pití a neřešit odvoz). Ze Santa Eleny je navíc krásný výhled na oceán. Líbila se nám i netopýří džungle, kde zajímavou přednášku doplnilo i pozorování a krmení netopýrů (cena 12 dolarů, prohlídky v 10, 12 a 15 hodin). Velmi se nám líbila také projížďka na koních na Equus Horse Farm, kde 2 hodiny jízdy stojí 40 dolarů. Jede se džunglí, po hřebenech kopců s krásným výhledem, brodí se řeky, můžete vidět spoustu zvířat – kojoty, tukany, motýly atd. Není třeba být zkušený jezdec, ale nějakou zkušenost s jízdou na koních bych doporučovala. Přece jen terén byl hodně kopcovitý a brodí se řeka.

Z restaurací doporučuji Cejales Restaurant a Restaurant El Sapo at Senda. Obě mají krásný výhled a servírují organické potraviny. V restauraci El Sapo at Senda kromě jídla vyzkoušejte i místní drinky jako například Monteverde Martini – kromě alkoholu obsahuje lokální kávu, čokoládu, vanilku, skořici a třinový cukr.

Monteverde

Arriving in Monteverde, or the Cloud Mountains, almost feels like the rental SUV can’t drive up these hills. The steep, bumpy roads could almost be called off-roads. But off-roads come too. The views from the roads are spectacular. There are several parks in Monteverde that offer trails over suspension bridges and zip lines. We chose the Sky Walk. It has the longest suspension bridge in Costa Rica and also the opportunity to see more animals since the suspension bridges are in the lower forest. When you arrive around 9am, you will be alone on the bridges. The cost for the one hour walk is $40. We also tried the zip lining here. Unlike other parks, they have a cable car that takes you up above the treetops and in addition to the 6 long zip line runs (2 are done in pairs) you also try a smaller bungee jump at the end. Price $145. These are very expensive tourist attractions, but perhaps because there were only few people, we enjoyed both. Advance reservations are recommended but not required.

We stayed in the town of Santa Elena where a butterfly garden, bat jungle, and all restaurants are (after all, you want to relax in the evening, have food and drinks, and not worry about transportation). Santa Elena also has a beautiful view of the ocean. We also liked the bat jungle where you experience an interesting lecture, bat watching and bat feeding (cost $12, tours at 10am, 12pm and 3pm). We also enjoyed the horseback ride at Equus Horse Farm where a 2 hour ride costs $40. You ride through the jungle, along the ridges of hills with beautiful views, wade through rivers, see lots of animals – coyotes, toucans, butterflies, etc. You don’t need to be an experienced rider but some horse riding experience would be recommended. After all, the terrain was very hilly and you cross the river.

For restaurants, I recommend Cejales Restaurant and Restaurant El Sapo at Senda. Both have beautiful views and serve organic food. Except local food, try local drinks at El Sapo at Senda, such as the Monteverde Martini – in addition to alcohol, it contains local coffee, chocolate, vanilla, cinnamon, and cane sugar.

Santa Teresa

Přesto, že město je velmi rušné a na ulicích je příliš prachu, aby se tam dalo jít či sedět v restauraci, pláže jsou tady překrásné a klidné. Jako kdybyste vešli do oázy klidu. Ráno můžete surfovat či skákat do vln, přes poledne zajít do plážové restaurace na oběd, na drink či čerstvý kokos či vše (proč si to pořádně neužít :D) a odpoledne polehávat v lagunách, které poodhalil odliv. Voda je zde velmi teplá. Rozhodně si zde počkejte na západ sluce, které zde zapadá do oceánu a zabarví nebe, vodu i mokrý písek do oranžova. Příjemné je i posezení v plážových restauracích navečer či večerní procházka po pláži, kdy hvězdy a měsíc svítí jasně na cestu. Krásné jsou i ostatní pláže na poloostrově jako např. Playa Hermosa či pláž v Montezumě. Santa Teresa se nám však líbila nejvíce.

Santa Teresa

Although the city is very busy and the streets are too dusty to walk or sit in a restaurant, the beaches are beautiful and quiet. It’s like walking into an oasis of calm. You can surf or jump in the waves in the morning, go to a beach restaurant for a lunch, a drink or a fresh coconut or everything (why not fully enjoy it :D), and lounge in the lagoons in the afternoon, exposed by the low tide. The ocean is very warm. Definitely wait for the sunset as the sun sets into the ocean and turns the sky, water and wet sand orange. It’s also pleasant to sit in the beach restaurants in the evening or take an evening stroll along the beach when the stars and moon shine brightly on the path. The other beaches on the peninsula, such as Playa Hermosa and Montezuma beach, are also beautiful. Santa Teresa, however, was our favorite.

Kostarika má krásnou přírodu a pláže. Na své si zde přijdou jak ti, kteří chtějí objevovat nová místa, tak i ti kteří si chtějí odpočinout při západu slunce či ti kteří potřebují nutně vidět lenochody v “akci.” Řízení se zde nemusíte bát a můžete celou zemi projet na vlastní pěst. Určitě zde nebudete jediný turista v okolí, ale i tak tato země za návštěvu určitě stojí.

Costa Rica has beautiful nature and beaches. It is a great place for those who want to discover new places, as well as for those who want to relax at sunset or for those who need to see sloths in “action.” You don’t have to worry about driving here and you can drive around the country on your own. You won’t be the only tourist around, but the country is definitely worth a visit.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *