10 days on
the road in Israel

 • Date: 8.3.-18.3.2019 (10 days)
 • Flight: Prague – Ovda (Eilat); Tel Aviv – Prague (cca 4 hous each way)
 • 1 NIS = 6 CZK
 • Total Budget: 17 600 CZK (accomodation, rental car, petrol, Jerusalem Half Marathon entrance, food), plane ticket cca 2600 CZK

Plán cesty (Plan of the journey)

 1. day Eilat
 2. day Timna Valley (Negev desert) – route to the Dead Sea
 3. day The Fortress of Masada, Dead Sea
 4. day Route through Palestine, Nazareth
 5. day Jordarn River Baptismal Site (pramen Jordánu), Akko
 6.  
 
 
 1. Haifa, road to Jerusalem, Marathon Expo
 2. day Half Marathon race, Jerusalem
 3. day Tel Aviv, Old Jaffa Port
 4. day Jerusalem, Bethlehem (Betlém)
 5. day Jerusalem, Departure to Prague

Cesta skrz Izrael určitě stojí za to, pokud však máte pouze 4-5 dní a chcete si i odpočinout, let do Tel Avivu a pobyt v Jaffě bude lepší varianta. Odtud se dá  udělat jednodenní výlet k mrtvému moři, do městečka Akko, Haify či Nazarethu. Na Jeruzalém doporučuju dny dva.

Road trip through Israel is definitely worth it but if you have only 4-5 days and want to relax, a flight to Tel Aviv and an accommodation in Jaffa will be a better option. From here you can take a day trip to the Dead Sea, Akko, Haifa or Nazareth. For Jerusalem I recommend two days.

Co ochutnat

 • Shakshuka – rajčatová či špenátová směs na kotlíku s dvěma ztracenými vajíčky, lilkem, Kalamata olivami, sýrem feta, paprikami a tahini (nejlepší jsme měli v Cafe Optimi v Eilat a Caffit v Jerusalémě)
 • Kozí výrobky – sýry, jogurty
 • Labneh sýr s olivovým olejem, česnekem a kořením (něco jako tzatziki), zelené klíčky, ořechy
 • Datle!!!
 • Fresh z vymačkaného granátového jablka a pomeranče
 • Falafel a humus
 • Knafeh – místní oblíbený dezert ze sýra a sladkých rýžových nudlí posypaný pistáciemi
 • Typická izraelská káva okořeněná kardamomem
 •  

What to try

 • Shakshuka – a tomato or spinach mixture on a deep pan with two poached eggs, eggplant, Kalamata olives, feta cheese, peppers and tahini. (the best we tasted was in Café Optimi in Eilat and in Caffit in Jerusalem).
 • Goat products – yogurts, cheese
 • Labneh cheese with olive oil, garlic and spices (something like tzatziki), green sprouts, nuts
 • Medjool dates!!!
 • Fresh of squeezed pomegranate and orange
 • Falafel and humus
 • Knafeh – local dessert from cheese and sweet rice nudels with pistachio
 • Typical Israeli coffee spiced with cardamom

Na co si dát pozor

Nezapomeňte si dát pozor na otevírací dobu obchodů a památek. V pátek po západu slunce totiž začíná šábes, čas klidu a nenucených aktivit. Jinými slovy nic nedělání. Většina obchodů, tržnic a památek je tak zavřená.

Je třeba zvážit, jaké části a kdy navštívit. V březnu je na jihu v poušti a u Mrtvého moře už 30 stupňů, což je tak akorát. Na severu v Jeruzalémě či u Galilejského jezera však můžou teploty večer padat i k 5 stupňům. Na druhou stranu od května do září už je zase na jih příliš horko. Ideální čas je tedy březen, duben nebo konec září a říjen.

Přejezd od Mrtvého moře na sever do Nazarthu – cesta od Bershevy výše je placená a navíc delší. Místní nám poradili vydat se přímo přes Palestinu. Tankujte když můžete, na první benzinku jsme narazili až v půli cesty v Palestině. I když cesta byla bezpečná, do Jericha jsme se neodvážili a pokračovali přímo na sever.

What to be aware of

Don’t forget to pay attention to the opening hours of shops and sights. On Friday after sunset Shabbat, a time of calm and unforced activities, begins. In other words – nothing is happening. Most shops, markets and monuments are thus closed.

You need to consider what parts and when to visit. In March it is already 30 degrees in the South in the desert and by the Dead Sea which is just right. In Jerusalem or by the Sea of ​​Galilee, however, the temperature can drop to 5 degrees in the evening. On the other hand, from May to September it is too hot in the South. The ideal time for road trip is March, April, the end of September or October.

The road from Dead Sea north to Nazareth – the journey from Bersheva and above is paid and also longer. The locals advised us to travel through Palestine. Refuel if you can, we came across the first gas station halfway through Palestine. Although the journey was safe, we did not have the courage to go to Jericho and continued straight to Nazareth.

Co neminout

Izrael sice není místem na túry po přírodě, ale je zajímavý svou kulturou a historií. Nebylo ani možné popsat všechny kostely a historická místa, která jsme navštívili, zejména v Jeruzalémě. Na druhou stranu má Izrael i zajímavou přírodu – korálové útesy v Akabském zálivu, Negevská poušť či Mrtvé moře, které je balzám nejen pro tělo, ale i duši. Zablbnout si jako malé dítě nebo vidět zapadat slunce za kopce Jordánu, které se zrcadlí v olejově klidné hladině mrtvého moře plné solných ostrůvků je doslova nutnost. Je to země přesně pro ty, kdo už jsou přehlcení cestováním po Asii či Evropě. Je totiž něco mezi a zároveň zcela jiného a zajímavého.

Do not miss

Although Israel is not a place for hikes, it is interesting for its culture and history. It was not even possible to describe all the churches and historical sites we visited, especially in Jerusalem. On the other hand, Israel has an beautiful nature as well – coral reefs in the Gulf of Aqaba, the Negev Desert or the Dead Sea which is a balm not only for the body but also for the soul. To play like a small child or to see the sun to set behind the hills of Jordan which are reflected in the calm oily surface of the Dead Sea full of salt islands, is literally a necessity. It is a country exactly for those who are already tired of traveling around Asia or Europe. It is something in between and at the same time something completely different and interesting.

Pevnost Masada, Mrtvé moře (1 den)

Pevnost Masada leží asi 20 minut na sever od Ein Bokek. Vyrazili jsme hned ráno, což se ukázalo jako dobrá volba vzhledem k tomu, že na horu jezdí lanovka a i pešky  se nahoru vydává spousta lidí. Ne příliš dlouhá cesta (asi 700 schodů) trvala tak 45 minut volným tempem (vstup na pěší trasu byl 28 šekelů). Nahoře nestojí nic, co by vyčnívalo jako Acropolis v Athénách, pevnost je však zajímavá svým příběhem, velikostí, autentičností a výhledem. Když člověk stoupá směrem ke královskému paláci, který měl tři patra vybudované ve skále s úchvatným výhledem na hluboký kaňon a z druhé strany na mrtvé moře, teprve se mu otevírá výhled na to, jak velká vlastně pevnost je a co vše je v ní ukryto.

Fortress Masada, Dead Sea (1 day)

Masada Fortress is about 20 minutes north from Ein Bokek. We set off in the morning which turned out to be a good choice given the fact that there is a cable car to the mountain and a lot of people go up on foot as well. The walk is not too long (about 700 steps) and takes about 45 minutes at a leisurely pace (entry to the walking route was 28 shekels). There is nothing at the top that stands out like the Acropolis in Athens but the fortress is interesting for its story, size, authenticity and the view. As one ascends towards the royal palace, the view on the fortress opens up and shows how big it is and what is hidden in it. The royal palace has three floors built on the edge of the rock with a breathtaking canyon view on one side and the dead sea view on the other. Definitely worth the visit.

Někdy kolem oběda jsme se rozhodli prozkoumat všechny fakta a mýty o plavání v mrtvém moři. Moderní pláž v Ein Bokek s velkými stínidly a sprchami působila pěkně a čistě. Teploměr ukazoval příjemných 27 stupňů. Nedočkavě jsme vyběhli do vody. Nejprve jsme šli po písku, po chvíli nám začaly pod nohama křupat krystalky soli. Položili jsme se na záda. Člověk má až pocit, že se pod ním nachází lehátko. Lze si i sednout a nepotopit se. V poloze na břiše zase nešlo příliš dobře plavat. Aby byl zážitek z mrtvého moře ještě umocněn, koupili jsme si bahno plné minerálů. Během pěti minut stálo na pláži pět černochů, opálením to však nebylo. Jelikož v Ein Bokeku není co jíst, vydali jsme se autem to hor do města Arad. Po cestě jsme zahlédli krásný výběžek v mrtvém moři celý prorostlý solí a solnými ostrůvky. Celý zážitek ještě umocňoval západ slunce, který zbarvil nebe do růžovo-fialova. Barevné nebe se překrásně zrcadlilo v olejově klidné hladině mrtvého moře, sůl křupala pod nohama. Pohled, který stál za to si uložit do podvědomí.

Sometime around lunch we decided to explore all the facts and myths about swimming in the Dead Sea. The modern beach in Ein Bokek with large shades and showers looked nice and clean. The thermometer showed pleasant 27 degrees Celsius. We ran eagerly into the water. First we walked on the sand, after a while salt crystals began to crunch under our feet. In the water we laid on our back. One has the feeling that there is an air mattress under him. You can even sit down and do not sink. Swimming, however, is almost impossible. To enhance the experience of the Dead Sea we bought a mud full of minerals. Within five minutes, five blacks stood on the beach but it was not a tan. Since there is nothing to eat in Ein Bokek, we drove through the mountains to Arad. Along the way we saw a beautiful promontory in the Dead Sea full of salt and salt islands. The whole experience was enhanced by the sunset which colored the sky pink-purple. The colorful sky was beautifully reflected in the oily calm surface of the Dead Sea. A view worth saving in mind.

Jeruzalém (2 dny)

Jeruzalém je krásný, historií až přeplněný. Historická část města je obehnána hradbami a vstupuje se do ní zdobnými branami, jako je Jaffská či Damašská brána. Krásné zdobné a útulné uličky, závan orientu, muzea, kostely, mešity, galerie, kavárny a nejrůznější obchůdky. Navečer jsme si ještě prošli křížovou cestu. Vše již bylo krásně osvícené a křížová cesta se začala uvolňovat od turistů. S průvodcem v ruce jsme prošli jednotlivá zastavení a přečetli si k nim příběh. Krásným zastavením byl Chrám Božího hrobu, který připomíná místo ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského. Chrám je obrovský, každý detail krásně zdobený, člověku jde až zrak kolem úžasem. I ti kteří nejsou věřící musí uznat, že místo má neuvěřitelnou atmosféru.

Krásné jsou i Jeruzalémské parky. Z King Street jsme se vydali směrem k hradbám starého města přes Bloomfield Park, Mitchell´s park s krásným výhledem na Davidovu věž a hradby starého Jeruzaléma, Bonei Yerushalayim Garden přímo pod hradbami a zpět přes Gey Ben Hinnom Park a známý větrný mlýn Montefiore. Největším zážitkem však byla Chrámová Hora a zeď nářků. Zeď nářků je rozdělena na část pro muže a část pro ženy, ale na obou stranách bez rozdílu se lidé modlí, vyslovují své přání, píší je na papírek a vkládají do zdi – pokud ještě najdou místo. I my jsme napsali svá přání a uschovali je.

Jerusalem (2 days)

Jerusalem is beautiful, with history literally overflowing. The historic part of the city is surrounded by walls with decorative gates, such as the Jaffa or Damascus Gate. Gates lead to beautiful decorative and cozy streets with a breath of the Orient full of museums, churches, mosques, galleries, cafes and shops. In the evening we went through the Stations of the Cross. Everything was already beautifully lit up and freed from tourists. With a guide book in hand we went through the individual stops and read the story about them. A beautiful stop was the Church of the Holy Sepulcher which reminds the place of the crucifixion and resurrection of Jesus of Nazareth. The church is huge and every detail is beautifully decorated. Even those who are not religious have to admit that the place has an incredible atmosphere.

The parks of Jerusalem are also beautiful. From King Street walked towards the walls of the old city through Bloomfield Park, Mitchell’s park with a beautiful view of the Tower of David and the walls of old Jerusalem, Bonei Yerushalayim Garden directly under the walls and back through Gey Ben Hinnom Park and the famous Montefiore windmill. However, the greatest experience was the Temple Mount and the Western Wall. The Western Wall is divided into a section for men and a section for women, but on both sides people pray without distinction, express their wishes, write them on a piece of paper and put them in the wall – if they still find a place. We also wrote ours and hid them in the wall.

Od zdi nářků se pokračuje přes dřevěný most na Chrámovou horu s třpytící se zlatou kopulí Skalního dómu. Je třeba si však ohlídat, kdy je Chrámová hora otevřena. My šli hned ráno, abychom se vyhnuli davům. Stálo to za to, rychle jsme prošli kontrolami a hned zahlédli zlatou kopuli. Chrám je vyzdoben nádhernou modro zelenou mozaikou a doslova vyčnívá uprostřed velkého prostranství. Je to jako jiný svět. Uličky starého Jeruzaléma jsou totiž uzounké, často také zastřešené, prostor ještě zabírají obchůdky, do toho pár lidí navíc a už je třeba zatahovat břicho abychom vůbec prošli. Zde to bylo právě naopak – velký prostor určený k modlitbám poskytoval krásný výhled do všech stran na věže kostelů a Olivovou horu. Z Chrámové hory jsme se dostali druhou stranou k Damaškové bráně a najednou se ocitli v orientu. Obchůdky s kořením všude, i na zemi na dekách.

Vyrazili jsme i na Olivovou horu, ze které je nejkrásnější výhled na historické město.  Po cestě jsme se zastavili v Getsemanské zahradě plné starých oliv a u kostela Máří Magdalény, kde si člověk může ve stoupání trošku odpočinout, schladit se a začít vychutnávat nádherný výhled. Z obrovského židovského hřbitova pokrývající Olivovou horu až mrazí, ale výhled stojí opravdu za to. Však posuďte sami.

From the Western Wall we continued across the wooden bridge to the Temple Mount with the glittering golden Dome of the Rock. It is necessary to check when the Temple Mount is open. We went in the morning to avoid the crowds. It was worth it, we quickly went through the security check and immediately saw the golden dome. The temple is decorated with a beautiful blue-green mosaic and literally stands out in the middle of a large square. It’s like another world. The streets of old Jerusalem are narrow, often also covered, the space is filled by the shops on both sides, few more people and it is necessary to pull the belly to get through. Here it was just the opposite – the large space designated for praying provided a beautiful view in all directions to all the church towers and the Mount of Olives. From the Temple Mount we got to the other side of the old town to the Damascus Gate and suddenly found ourselves in the Orient. Spice shops everywhere, even on the ground on blankets.

We could not miss the Mount of Olives from which is the most beautiful view of the historic city of Jerusalem. Along the way we stopped in the Garden of Gethsemane full of old olive trees and at the Church of Mary Magdalene where one can rest a little and enjoy the beautiful view. The huge Jewish cemetery covering the Mount of Olive gives one the shivers but the view is really worth it. Judge for yourself.

Betlém (půl dne)

Rozhodli jsme se vzít si autobus z nádraží hned za Damaškovou bránou a jet do 12 km vzdáleného Betléma v Palestině. Museli jsme projet kontrolou a bezpečnostní bránou – obrovskou betonovou zdí, která odděluje Izrael a Palestinu. Palestina je oproti Izraeli velmi chudá, ale přesto se není třeba přes den bát. Nikdo nic urputně neprodává, nenabízí, zboží je podobné jako v Izraeli, akorát o polovinu levnější. Nakoupili jsme koření a dřevěné vyřezávané betlémské hvězdy z olivového dřeva jako suvenýr. Poté jsme se proplazili malinkými snad ani ne metr padesát vysokými dveřmi do chrámu Narození Páně. Chladný chrám s betonovými zdmi zdobený dřevem byl plný lidí v jakési frontě. Stoupli jsme si tedy taky a po hodině konečně sestoupili do místa, kde došlo k narození Ježíše Nazaretského. Byla to sklepní tmavá místnost osvětlená tlumeným světlem, kde na místo, kde se má pokleknout můžou vstoupit maximálně dva lidé zároveň a můžou se lože dotknout. Poté se prochází dalšími místnostmi neobvyklého kostela. Tajuplné místo, které ve vás zanechá zvláštní pocit a rozhodně stojí za návštěvu.

Bethlehem (half day)

We decided to take a bus from a bus station near the Damascus Gate and go 12 km to Bethlehem in Palestine. We had to go through a checkpoint and a security gate – a huge concrete wall that separates Israel and Palestine. Palestine is very poor compared to Israel but there is no need to be afraid during the day. Nobody forces you to buy anything, the goods are similar to those in Israel, just half the price. We bought spices and wooden carved stars of Bethlehem from olive wood as a souvenir. Then we crawled through a tiny door, perhaps 1,5 meter high, into the Church of the Nativity. The cold temple with its concrete walls decorated with wood was full of people in a queue. After an hour of waiting we finally descended to the place where Jesus of Nazareth was born. It was a dark underground room lit by dim light where a maximum of two people could enter and touch the place where Jesus is said to have been born. Then we walked through other underground rooms of the church. A mysterious place that will leave you with a unusual feeling and is definitely worth a visit.

Tel Aviv, přístav Jaffa (1 den)

Jelikož byla sobota a Chrámová Hora byla zavřená, vydali jsme se do Tel Avivu. Město jsme projeli autem a nakonec zastavili u krásného Tel Avivského pobřeží kousek od historického přístavu Jaffa. Jaffa je krásná, historická část plná tržišť, obchůdků a galerií. Opravdu inspirativní místo s krásnými výhledy. Spletité uličky s pomalovanými zdmi, kostelíky a hlavně přístav, kde se staré doky proměnily v restaurace, kavárny, a galerie. Narazili jsme také na most, kde jsou vyobrazena všechna znamení a legenda praví, že když si při dotyku svého znamení na zábradlí budete něco přát, splní se to. Zkusili jsme – uvidíme. 😊 Jaffu považuju za jedno z nejlepších míst, kde se ubytovat, když chcete někam blízko k moři, ale v Evropě je zatím chladněji a moře není zatím ke koupání. Krásné stezky na běhání, krásný výhled, skvělé jídlo, prostě skvělé místo.

Tel Aviv, Port of Jaffa

Since it was a Saturday and the Temple Mount was closed, we went to Tel Aviv. We drove through the city and stopped at the Tel Aviv´s coast near the historic port of Jaffa. Jaffa is a beautiful, historic part full of markets, shops and galleries. A really inspiring place with gorgeous views. Winding streets with painted walls, churches and the port where the old docks turned into restaurants, cafes, and galleries. We also came across a bridge where all the astrological signs are depicted. The legend says that if you wish for something when you touch your sign, it will come true. We tried – we’ll see. 😊 I consider Jaffa to be one of the best places to stay if you want to go somewhere close but Europe it is still cold and the sea is not yet for swimming. Beautiful running trails, beautiful views, great food, simply a great place.

Pramen Jordánu, Akko, Haifa (1 den)

Ráno jsme se vydali podél Galilejského jezera s krásným výhledem k pramenu řeky Jordán. Lidé zde mají možnost smočit nohy či si zaplatit celou proceduru křestu. Pro silně věřící velmi hluboký zážitek, pro nevěřící zajímavé vidět, ale také vidět to, jak se na víře vydělává. Po chvíli jsme vyrazili dál do historického městečka Akko. Ulice plné galerií, dílen a kaváren nás zaujali tak, že jsme strávili celé odpoledne jejich prohlížením. V jedné dílně jsme koupili kovové náramky, na které nám starší pán vytlačil kytičkový ornament, o kousek dál jsme navštívili galerii, kterou si otevřeli tři místní umělkyně a vyráběli keramiku. Poté jsme se šli projít podél hradeb města a o kousek dál zase zahnuli do spletitých uliček. Narazili jsme na El-Jazar mešitu. Slunce se schovávalo přímo za špičkou věže mešity a její krásná zdobná architektura nás přesvědčila nasadit si na hlavu dle místních zvyků šátky a podívat se dovnitř (vstupné 10NIS). Při vstupu do mešity se nás ujal místní a začal nám vyprávět, jak to chodí v mešitách – ženy musí být ve druhém patře zvlášť, aby jim muži neviděli na kolena; modlitba je několikrát denně vždy podle polohy slunce a tak se její čas každý den o chvíli posouvá. Nejzajímavější byl fakt, proč je většina věcí modrých a zelených, funkce rybiček, rukou a očí na všudypřítomných špercích a dekoracích. Místní totiž věří, že jejich rodiny i domácnost chrání. Zelená  znamená ráj, modrá ochranu proti zlým očím – například závisti. Celý den utekl jako voda a my se museli přesunout o kousek dál – do Haify. Hned ráno jsme se vydali na výhled nad Haifské zahrady. Výhled byl odsud opravdu úchvatný. Akorát se do zahrad nedá jít samostatně. Musí se jít v přesnou hodinu s průvodcem a skupinou – nic pro nás.

Day 5 – Source of Jordan, Akko

In the morning we drove along the Sea of ​​Galilee with a beautiful view to the source of the Jordan River. Visitors here can wet their feet in the Jordan River or pay for the entire baptism procedure. For religious people a very deep experience, for non-religious ones interesting to see, but also to see how people earn money on others faith. After a while we drove to the historic town of Akko. The streets full of galleries, workshops and cafes fascinated us so much that we spent the whole afternoon wandering through them. In one workshop we bought metal bracelets on which the older gentleman printed a flower ornament, a little further we visited a ceramic gallery opened by three local artists. Then we went for a walk along the city walls and a little further we turned again into the winding streets. We came across the El-Jazar Mosque. The sun was hiding right behind the top of the mosque tower and its beautiful ornate architecture convinced us to put scarves on our heads according to local customs and go inside (entrance 10NIS). One of the locals explained to us how things work in the mosques – women must be on the second floor separately so that men cannot see their knees; the prayer is several times a day, always according to the position of the sun, so its time shifts for a while every day. The most interesting was the fact why most things are blue and green, the function of fish, hands and eyes on  jewelry and decorations. The locals believe that these amulets protect their families and the household. Green means paradise, blue protection against evil eyes – for example, envy. The whole day ran like a water and we had to move a little further on – to Haifa. In the morning we went to see the Haifa Gardens. The view from the top of the gardens was truly breathtaking. However, you just can’t go inside alone. You have to reserve the exact time with a guide and go in a group – nothing for us.

Negevská poušť (půl dne)

Timna Valley se nachází asi 20 km od Eilat v Negevské poušti do (vstupné 44NIS/osoba). Park jsme projeli autem a zastavovali si na zajímavých místech. Jako vždy se nejvíce času strávilo na prvním místě, vyfotilo nejvíce fotek, aby pak člověk zjistil, že o kousek dál jsou ještě krásnější místa. První zastávka byla u Spiral Hill, kopce ve tvaru spirály. Další u skály ve tvaru hřibu a půl a potom u nejvíce fotografovaného místa Negevské pouště skály „The Mushroom,“ která však stála za to. Zajímavá byla i zastávka u The Arches, něco jako mini The Arches v USA, kdy se jedním archem prolézá po kovových schůdcích. Jsou zde i pozůstatky kreseb na skalách z doby, kdy se zde těžila měď.

Negev Desert (half day)

Timna Valley is in the Negev Desert about 20 km from Eilat (entrance 44NIS / person). We drove through the park and stopped at interesting places. As always we spent most of the time in the first place, taking photos from every possible angle and then found out that it is only beginning and there are even more beautiful places. The first stop was Spiral Hill, as the name indicates – a hill in shape of the spiral. The next stop was the rock in the shape of a mushroom and a half and then the most photographed rock in the Negev desert, “The Mushroom,” which was definitely worth it. The stop at The Arches was also interesting. Something like the mini Arches in the USA but you can crawl through it using the metal steps. You can admire also drawings on the rocks from the time when the copper was mined here.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *