WHAT to see in JORDAN

 • Date: 16.11.2023  – 21.11.2023 (4 days + 1 day in Venice)
 • Flight: Vienna – Venice, Venice – Ammán; Ammán – Vienna

Plán cesty

 1. den přílet do Benátek a odpoledne v Benátkách
 2. den odlet do Ammánu a přesun k Mrtvému moři
 3. den přesun do Petry, Petra
 4. den Petra, Wadi Rum
 5. den Wadi Rum, Akaba, přesun do Petra
 6. den cesta Petra – Amán (Keraq, Umm ar-Rasas, Ammán), večer odlet

Plan of the journey

 1. day arrival in Venice and afternoon in Venice
 2. day departure to Amman and transfer to the Dead Sea
 3. day transfer to Petra, Petra
 4. day Petra, Wadi Rum
 5. day Wadi Rum, Aqaba, transfer to Petra
 6. day trip Petra – Amman (Keraq, Umm ar-Rasas, Amman), evening departure

Vyrazte do Jordánska! Jordánsko je krásná země, kde najdete zajímavou přírodu, historii, moře s korálovými útesy, moře, kde nežije nic, skvělé jídlo a milé lidi. Anglicky se domluvíte všude a půjčit si zde auto a řídit není žádný problém. Navíc zde můžete zažít spoustu netradičních zážitků – strávit noc mezi beduíny v poušti, projet se autem v hlubokém písku krajinou vypadající jako Mars, projet se na velbloudovi při východu slunce, zregenerovat tělo v Mrtvém moři či navštívit historické památky Unesco, kdy se historie můžete přímo dotknout.

Go to Jordan! Jordan is a beautiful country where you will find interesting nature, history, sea with coral reefs, sea where nothing lives, great food and nice people. English is spoken everywhere and renting a car and driving here is no problem. In addition, you can have many unusual experiences – spend the night among the Bedouins in the desert, drive a car in the deep sand through a landscape that looks like Mars, ride a camel at sunrise, regenerate your body in the Dead Sea or visit Unesco historical sites where you can touch history directly.

V bodech:

 • Kupte si Jordan pass – kromě víza, zahrnuje vstup do Petry 2x (večer a druhý den ráno), vstupy do ostatních Unesco památek.
 • Petra je v noci nasvícená, avšak pouze ve vybrané dny.
 • Půjčení auta a řízení v Jordánsku je bez problému.
 • Tankujte raději dříve, benzínek (zejména ve střední části) není mnoho.
 • Pozor na rušnou dopravu v Ammánu, zejména pokud jedete na letiště, dejte si časovou rezervu.

In points:

 • Buy a Jordan pass – in addition to your visa, it includes entry to Petra twice (in the evening and the next morning), entry to other Unesco sites.
 • Petra is illuminated at night, but only on selected days.
 • Car rental and driving in Jordan is no problem.
 • Fill up your car tank earlier, there are not many petrol stations (especially in the central part)
 • Beware of the busy traffic in Amman, especially if you are going to the airport, give yourself time to spare.

Mrtvé moře

Mrtvé moře je vždy zážitek, ať už z izraelské či jordánské strany. Na jordánské straně je několik hotelů na severu jezera. Všechny rezorty jsou uzavřeny a vjezd je hlídán ochrankou, kde předkládáte ideálně vytištěnou rezervaci v hotelu a pokud třeba chcete jet do jiného hotelu do restaurace, tak vás tam bez rezervace ani nepustí. Nějaký obchod mimo rezorty zde sice najdete, ale vše zde působí tak trošku zvláštně a nepřívětivě. Každý rezort má svou uklizenou pláž, přístup do moře a sprchy. Samotné moře je skvělý zážitek. Nejde v něm plavat, potopit se. Člověk se jen se tak vznáší jako by ležel na lehátku a nanáší na sebe léčivou sůl. Ideální je jít se vykoupat hned ráno, kdy v moři nikdo kromě váš ještě není. Mimo rezorty však uvidíte i veřejné pláže plné odpadků a plastových židlí. To až tak lákavé není a tak jsme pokračovali dál kolem celého jezera, přes pusté hory až do Petry.

Dead sea

The Dead Sea is always an amazing experience, whether from the Israeli or Jordanian side. On the Jordanian side there are several hotels on the north of the lake. All the resorts are gated and the entrance is guarded by security, where you present an ideally printed reservation at the hotel, and if you want to go to another hotel to a restaurant, for example, they won’t even let you in without a reservation. You can find some shops outside the resorts, but everything here is a bit strange and unwelcoming. Each resort has its own tidy beach, access to the sea and showers. The sea itself is a great experience. You can’t swim in it, you can’t sink in it. You are just floating around and applying healing salt on you body. The ideal is to go for a swim first thing in the morning when no one is in the sea except you. Outside the resorts, however, you’ll also see public beaches full of trash and plastic chairs. That’s not so appealing, so we continued on around the entire lake, through the barren mountains to Petra.

Petra

Když se řekne Petra, vybavím si znělku z filmu Indiana Jones, jak projíždí na koni soutěskou až k chrámu vysekanému ve skále – k pokladnici. První den jsme šli později odpoledne, kdy je světlo v soutěsce ideální. Vešli jsme hlavním vchodem, prošli kolem prvních budov vysekaných ve skále (Djin Blocks) a prošli soutěskou až k Pokladnici. Pokladnice byla přesně jak z obrázku. Nádherný a nejvíce zachovalý chrám z celého města. Nicméně v tuto dobu byl před Pokladnicí neskutečný dav lidí a chaos. Velbloudi nazdobení na fotku, prodejci suvenýrů, zájezdy turistů, člověk až nechápal, jak se tam všichni mohli vlézt. Přímo u Pokladnice můžete s místním za drobný poplatek vylézt kousek na skálu (normálně je tam vstup zakázán), kde je opravdu krásný výhled na chrám z výšky (fotka na koberci níže).

Poté jsme pokračovali na další výhled na Pokladnici, který se nachází na konci zeleně označené trasy Al-Khubtha trail. Projdete kolem Royal Thombs a skalami s krásnými výhledy a teprve pochopíte, že Petra není jen Pokladnice, ale obrovské město plné chrámů, kostelů, hrobek a paláců včetně divadla. Výhled na konci trasy je moc hezký, ale Pokladnici už je vidět trošku z dálky (poslední fotka pod tímto odstavcem). Trasa není okruh a tak jsme se již za stmívání vrátili zpět stejnou trasou.

Petra

When you say Petra, I think of the theme song from the movie Indiana Jones, as he rides his horse through the gorge to the temple carved into the rock – the Treasury. On the first day we went later in the afternoon, when the light in the gorge is ideal. We entered through the main entrance, passed the first buildings carved into the rock (Djin Blocks) and walked through the gorge to the Treasury. The Treasury was just like the picture. Beautiful and the most well preserved temple in the whole city. However, at this time there was an incredible crowd and chaos in front of the Treasury. Camels dressed up for a photo, souvenir vendors, tourist tours, one couldn’t understand how they all could fit in there. Right by the Treasury, you can climb a short distance up the rock with a local guide for a small fee (normally it’s forbidden to enter), where you get a really nice view of the temple from above (photo on the carpet below).

We then continued on to another viewpoint at the Treasury, which is at the end of the green marked Al-Khubtha trail. You walk past the Royal Thombs and through rocks with beautiful views and that´s when you realise that Petra is not just the Treasury but a huge city full of temples, churches, tombs and palaces including a theatre. The view at the end of the trail is very nice, but you can see the Treasury a bit from a distance (last photo below this paragraph). The route is not a circuit so we returned back the same way at dusk.

Druhý den jsme vyrazili hned s východem slunce, abychom se vyhnuli davům lidí u Pokladnice. Najednou místo mělo úplně jinou atmosféru, i když bylo více ve stínu. Pokračovali jsme rovnou dále přes Colonnaded street až do A Deir Monastery. Nikde nikdo. Až po cestě zpět jsme potkali pár turistů a opět dav u Pokladnice.

TIP: na návštěvu Vám stačí 1 celý den. Pokud  chcete vidět Petru nasvícenou v noci, zjistěte si, které dny je ve večerních hodinách otevřená. Vezměte si sebou pokrývku hlavy, svačinu i pití. Na místě si sice můžete něco málo koupit, ale rozhodně je lepší mít své zásoby.

The next day we started with sunrise to avoid the crowds at the Treasury. Suddenly the place had a completely different atmosphere, even though it was more in the shade. We continued straight on through Colonnaded street to A Deir Monastery. No one anywhere. Only on the way back we have seen few tourists and again a crowd at the Treasury.

TIP: you only need 1 full day to visit. If you want to see Petra lit up at night, find out which days it is open in the evening. Bring a cap or a hat, snacks and drinks. You can buy a little something on site, but it’s definitely better to have your own supplies.

Ubytování doporučuji v moderním beduínském kempu v tzv. iglú v poušti kousek od Petry. Je to opravdu zajímavý zážitek. Vyšli jsme si na kopec nad kemp na západ slunce a poté šli na večeři v kempu. Mezitím na nás čekalo překvapení. Stejně jako se slavnostně rozsvěcuje vánoční stromeček na náměstí, beduíni rozsvěcují skály za kempem a vytváří tak opravdu romantickou atmosféru.

I recommend accommodation in a modern Bedouin camp in an igloo in the desert near Petra. It’s a really interesting experience. We hiked up the hill above the camp for sunset and then went for a dinner at the camp. Meanwhile, we had a surprise waiting for us. Just like the Christmas tree lighting ceremony in the town square, the Bedouins lit up the rocks behind the camp, creating a really romantic atmosphere.

Wadi Rum

Přesto, že to bylo právě město Petra, které bylo na mém seznamu přání, nejvíce se nám líbila poušť Wadi Rum a způsob života lidí, kteří v ní žijí. Nenechte se zmást, Petra byla nádherná a určitě stojí za návštěvu, ale Wadi Rum je místo jako žádné jiné a stojí za to se v ní ubytovat přes noc u beduínů a využít nabídky služeb, které nabízí. My si vybrali jízdu autem v poušti, jízdu na velbloudovi na východ slunce a polopenzi, kdy se servíruje tradiční beduínské jídlo. Ubytovaní jsme byli ve stylových stanech s krásným výhledem.

Wadi Rum

Despite the fact that it was the city of Petra that was on my bucket list, what we liked most was the Wadi Rum desert and the way of life of the people who live there. Don’t be fooled, Petra was beautiful and definitely worth a visit, but Wadi Rum is a place like no other and it is worth staying overnight with the Bedouins. We also went for a car ride in the desert, a camel ride to see the sunrise and tried their half-board meal where they serve traditional Bedouin food. We stayed in stylish tents with beautiful views.

Před obědem jsme vyrazili na jízdu autem v poušti. Nejprve jsme dojeli na místo, kde nám beduíni připravili výborný oběd (zeleninová směs s omáčkou a pita chlebem) a poté jsme pokračovali krajinou jak na Marsu dále. Stavěli jsme na výhledech, u skalních útvarů (hřib, oblouk) či u stáda velbloudů, které jsme mohli i nakrmit. Nakonec jsme jeli na výhled, kde jsme čekali na západ slunce, který zbarvil poušť do oranžovo-růžova. Poté jsme se vrátili do kempu na tradiční večeři. Beduíni připravili v třípatrovém hrnci v zemi v písku maso, zeleninu a rýži. Všichni čekali u ohně, hráli slovní hry a čekali, až se jídlo ze země vytáhne. Kromě jídla z hrnců byla na výběr spousta dalších jídel od humusu, po falafel, různých zeleninových směsí, dezertů a čajů.

Before lunch we went for a car ride in the desert. First we drove to a place where the Bedouins prepared a delicious lunch (vegetable mixture with sauce and pita bread) and then continued through the Martian landscape. We stopped at viewpoints, at the rock formations (mushroom, arch) or at the herd of camels which we could even feed. Finally, we drove to a viewpoint where we waited for the sunset that coloured the desert orange-pink. Then we headed back to the camp for a traditional dinner. The Bedouins prepared meat, vegetables and rice in a three-tiered pot in the ground in the sand. Everyone waited by the fire, played word games and waited for the food to come out of the ground. In addition to the food from the pots, there was plenty of other dishes to choose from, ranging from hummus to falafel, various vegetable mixes, desserts and teas.

Ráno následoval brzký budíček a za svítání odjezd na velbloudech. Nutno podotknout, že jízda na koni je o dost příjemnější, ale za ten zážitek to stojí. Dojeli jsme na místo, odkud jsme pozorovali východ slunce. Beduíni rozdělali oheň, uvařili čaj, abychom se zahřáli, a potom už jsme jen vychutnávali východ slunce. Po návratu jsme šli na snídani, rozloučili se a jeli dále do Akaby.

An early wake-up call in the morning followed by a departure on camels at dawn. It should be noted that riding a horse is much more pleasant, but it is worth the experience. We arrived at the place where we watched the sunrise. The Bedouins built a fire, made tea to warm us up, and then we just enjoyed the sunrise. On our return, we went to breakfast, said our goodbyes and drove on to Aqaba.

Akaba

Po cestě z Wadi Rum do Akaby jsme projeli kontrolou, která vypadá trochu jako hranice. Najednou jsme se ocitli trošku v jiném světě. Cesty bez děr, moderní město a hotely. V Akabě jsme se dobře najedli, ale k vidění jsme tam moc nenašli. Pokračovali jsme tedy dále na pláž k Rudému moři směr Saudská Arábie ke korálovým útesům (zastavili jsme na South Beach, ale po cestě si můžete vybrat jakékoliv místo). Pláže jsou dlouhé kamenité a v listopadu pusto-prázdné. Voda však byla stále velmi teplá. 

Akaba

On the way from Wadi Rum to Aqaba we passed through a checkpoint that looks a bit like a border. Suddenly we found ourself in a slightly different world. Pothole-free roads, a modern city and hotels. We ate well in Aqaba but didn’t find much to see. So we continued on to the Red Sea beach towards Saudi Arabia to the coral reefs (we stopped at South Beach, but you can pick any place along the way). The beaches are long, rocky and deserted in November. However, the water was still very warm.

Cesta Petra – Ammán (Keraq, Umm ar-Rasas, Ammán)

Z Petry do Ammánu můžete jet různými cestami. Nejrychlejší je “dálnice,” na které však moc neuvidíte a proto jsme se rozhodli jet střední cestou – horami. Výhledy byly krásné. Po cestě můžete zastavovat v městech, u “písečných” hradů (my si vybrali např. hrad Keraq), na výhledech a poznat tak další kus této krásné země. Zajímavá byla i návštěva Umm ar-Rasas (na fotkách níže), které je zapsané i na seznamu Unesco. Procházeli jsme historickým nalezištěm bez žádných lan a mohli se tak historie doslova dotknout. Navíc jsme zde byli téměř sami.

Poté jsme již vyrazili na pár hodin navštívit i Ammán. Prošli jsme se po městě, ale žádné historické památky už nenavštěvovali. Ammán za krátkou návštěvu určitě stojí. Město vypadá jak postavené z kostiček lego a poskytuje spoustu krásných výhledů.

Road from Petra to Ammán (Keraq, Umm ar-Rasas, Ammán)

You can take different routes from Petra to Amman. The fastest is the “highway,” but you won’t see much on it, so we decided to take the middle road – through the mountains. The views were beautiful. Along the way, you can stop in towns, at “sand” castles (we chose Keraq Castle), at viewpoints and get to know another part of this beautiful country. It was also interesting to visit Umm ar-Rasas (see pics below), which is also on the Unesco list. We walked through a historical site with no ropes and we could literally touch history. Moreover, we were almost alone here.

After that we went to visit Amman for a few hours. We walked around the city but didn’t visit any historical sites anymore. Amman is definitely worth a short visit. The city looks like it was built out of lego bricks and provides lots of beautiful views.

Jordánsko se nám velmi líbilo. Je totiž jiné a má spoustu unikátních míst, které stojí za návštěvu. Pro mne byla tato cesta srdcovou záležitostí. Byla to totiž naše svatební cesta, kterou naplánoval můj manžel jako překvapení pro mne. A myslím, že nemohl vybrat krásnější a romantičtější místo!

We liked Jordan very much. It is different and has many unique places to visit. For me, this trip was a matter of the heart. In fact, it was our honeymoon trip that my husband planned as a surprise for me. And I don’t think he could have picked a more beautiful and romantic place!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *