Tanzania

  • Date: 25.9.2021  – 09.10.2021 (14 days)
  • Flight: Vienna – Doha – Kilimanjaro; Kilimanjaro – Zanzibar; Zanzibar – Doha – Vienna

Plán cesty

1. den safari v národním parku Lake Manyara
2. den safari v Ngorongoro Crater
3. den safari v národním parku Tarangire
4. – 10. den výstup na Kilimandžáro (samostatný článek zde)
11. – 14. den Zanzibar

Plan of the journey

1. day safari in Lake Manyara National Park
2. day safari in Ngorongoro Crater
3. day safari in Tarangire National Park
4. – 10. day hiking Mount Kilimandjaro (separate article here)
11. – 14. day Zanzibar

Tanzánie je země, kde najdete nespočet národních parků. Nejznámější se nachází na severu Tanzánie – Serengeti, Ngorongoro, Tarangire a Lake Manyara. Celý trip byl plánován kolem výstupu na Kilimandžáro. Zvolili jsme 3 dny aklimatizace v menších, blíže i výše položených safari. Každý park je něčím jiný a zajímavý a nutno dodat, že návštěva menších safari se nám vyplatila – viděli jsme spoustu zvířat. Navíc jsme zde byli v období jara a tak jsme měli možnost vidět i spoustu zvířecích “miminek,” což jen umocnilo pocit našeho nadšení. 

Tanzania is a country where you will find countless national parks. The most famous are located in the north of Tanzania – Serengeti, Ngorongoro, Tarangire and Lake Manyara. The whole trip was planned around the climb to Kilimanjaro. We decided for 3 days of acclimatization in smaller, closer and higher situated safaris. Each park is different and interesting and in our case visiting smaller safaris paid off – we saw a lot of animals. Moreover, we were here in the spring season and so we had the opportunity to see a lot of animal “babies” which only increased our feeling of excitement.

Národní park Lake Manyara

Po raním příletu a kolečku na letišti jsme našli naši africkou agenturu, která již na nás čekala s připravenými offroadovými vozy na safari. Po chvilce tetrisu, rozuměj skládání kufrů do auta bez úložného prostoru vzadu, jsme vyjeli. Jeli jsme 130 km (cca 4 hodiny) na safari k jezeru Manyara. 

Toto safari je známé velkým množstvím opic a ptáků a leží na břehu jezera Manyara. Paviáni, velvex monkies, blue monkies, zoborožci, plameňáci, orli a mnoho dalších.  Je zde ale spousta stromů, takže zvířata musíte doslova hledat. Postavení v autě se zvednutou střechou jsme tedy křičeli na řidiče hned, když jsme v dálce něco zahlédli. Našli jsme slony, žirafy, impaly. Jelikož jsme přijeli až po příletu kolem oběda, mnoho zvířat jsme v tuto dobu neviděli. Jezdili jsme proto pět hodin než zvířata začala později odpoledne zase ožívat. Přímo před námi probíhaly žirafy, rodinka slonů vpravo, vlevo. Najednou se stejné safari změnilo v neskutečný zážitek. 

Poté jsme se ještě přesunuli do našeho ubytování Simba Lodge, které se nachází blíže parku Ngorongoro, abychom měli brzo ráno ideální výchozí pozici. Hotel už je ve vyšší nadmořské výšce a je zde tedy chladněji. Ve stylových plátěných chatkách jsou však nachystané termo lahve. Večer jsme si dali velmi dobrou večeři, prohodili pár slov s masaji u ohně a šli po náročném dni spát.

National park Lake Manyara

After an early arrival and a round at the airport, we found our African agency already waiting for us with off-road vehicles ready for the safari. After a moment of tetris, meaning putting suitcases into a car with no storage space in the back, we finally left the airport. We drove 130 km (about 4 hours) to Lake Manyara.

This safari is known for its large number of monkeys and birds and lies on the shores of Lake Manyara. Baboons, velvex monkies, blue monkies, hornbills, flamingos, eagles and many more. There are a lot of trees, so you literally have to look for the animals. Standing in the car with open roof we therefore shouted on the driver as soon as we spotted something. We found elephants, giraffes, impalas. Since we didn’t arrive until after noon, we didn’t see many animals at this time. So we drove for five hours before the animals started to come back to life later in the afternoon. Right in front of us ran giraffes, a family of elephants right, left. Suddenly, the same safari turned into an incredible experience.

We then moved on to our accommodation Simba Lodge, which is closer to Ngorongoro Park, to give us the perfect early morning base. The hotel is already at a higher altitude and therefore cooler. However, thermo bottles are ready in the stylish canvas huts. In the evening we had a very good dinner, exchanged a few words with the Maasai around the fire and went to bed after a busy day.

Národní park a kráter Ngorongoro

Ngorongoro je obrovský kráter o rozloze 260 km² s vodní plochou uprostřed, kde se schází největší množství volně žijících afrických zvířat. Zvířata rozhodně není třeba hledat, Ngorongoro je sázka na jistotu. Žije zde přibližně 30 000 zvířat a z toho všichni zástupci tzv. Velké pětky (buvol, slon, lev, leopard, nosorožec). Vidět můžete spoustu slonů, hrochů, obří stáda pakoní, buvoly, zebry, antilopy, hyeny, pelikány, plameňáky, prasata a spoustu dalších zvířat. V kráteru je také nejhustější populace lvů, na okraji kráteru pak žijí levharti a sloni. 

Vidět takové množství zvířat na jednou byl neskutečný zážitek. Hroši vypadají jako kameny upozorňující na sebe pouze hýbajícími ocasy, krásné laguny a zvláštní stromy, sloni s obrovskými kly, ve zkratce jedno z nejkrásnějších safari, kde za půl dne vidíte vše.

Ngorongoro Crater National Park

Ngorongoro is a huge 260 km² crater with a water surface in the middle, where the largest number of African wildlife congregate. There is certainly no need to look for animals, Ngorongoro is a safe bet. Approximately 30,000 animals live here. You can find here all of the members of the so-called Big Five (buffalo, elephant, lion, leopard, rhino). You can see plenty of elephants, hippos, huge herds of wildebeest, buffalos, zebras, antelopes, hyenas, pelicans, flamingos, pigs and many other animals. The crater also has the densest population of lions, while leopards and elephants live on the crater rim.

Seeing so many animals at once was an incredible experience. Hippos look like rocks drawing attention to themselves only by moving their tails, beautiful lagoons and strange trees, elephants with huge tusks, in short, one of the most beautiful safaris where you can see everything in half a day.

Po cestě do Tangerine jsme ještě zastavili v masajské vesnici. Za 50 dolarů za auto nám místní ukázali tradiční tanec, soutěž ve skoku do výšky a jejich vesnici. Na můj vkus trošku strojené, ale během 30-40 minut si je člověk alespoň schopen udělat obrázek o životě místních. 

Po cestě do ubytování u vjezdu do parku Tangerine jsme ještě zastavili u stáda slonů koupajících se přímo u cesty u ubytování. Z toho důvodu se nelze v ubytování mezi chatkami pohybovat sám. Musíte dát signál baterkou a ranger se zbraní v ruce vás doprovodí na večeři, snídani či do vestibulu. Je třeba být obezřetný, u jiného ubytování se procházela lvíčata přímo kolem chatek. A kde jsou lvíčata, je i starostlivá maminka 🙂

Po večeři jsme ještě měli možnost pozorovat z terasy na stromě slony a ostatní zvířata, jak se chodí napít do jezírka naproti a oblohu plnou hvězd. I ubytování tedy bylo součástí zážitku na safari.

On the way to Tangerine we stopped in a Maasai village. For $50 per car, the locals showed us a traditional dance, a high jump competition and their village. A bit too contrived for my taste, but within 30-40 minutes one is at least able to get a picture of the life of the locals.

On the way to our accommodation at the entrance to the Tangerine Park, we stopped again to see a herd of elephants bathing just off the road by our accommodation. Because of this, it is not possible to be alone in the accommodation between the lodges. You must signal with a flashlight and a ranger with a gun in his hand will escort you to dinner, breakfast or the lobby. You need to be cautious, at the other accommodation lion cubs were walking right past the cabins. And where there are cubs, there is a caring mother 🙂

After dinner, we still had the opportunity to see the sky full of stars and elephants and other animals from the tree terrace as they went to drink in the small lake right in front of us. So even the accommodation was part of the safari experience.

Národní park Tangerine

Tarangire je šestý největší národní park Tanzanie. Můžete zde vidět nejen spoustu zvířat, ale také baobaby a termitiště. Je zde také méně turistů než v Serengeti a Ngorongoro.

Ráno jsme doslova vystřelili při východu slunce do národního parku Tarangire. Na safari platí, čím dříve tam budete, tím více uvidíte. Tentokrát jsme chtěli vidět lvi. Cestou jsme potkávali zebry, žirafy, slony, ale lev nikde. Náš řidič odhodlaně lítal po parku rychlostí TGV a hledal nám lva. Nakonec se podařilo, narazili jsme na několik lvic spících u cesty. Poté nám přímo přes cestu prošla malá lvíčata s lvicí. Narazili jsme i na rodinku gepardů. 

To nejkrásnější však mělo teprve přijít. Před obědem se totiž zvířata stahují k řece se napít. Běžící žirafy nás zavedli přímo ke koupališti  pro slony. Rodinky slonů s teprve 3 měsíčními slůňaty se přišly koupat do bahenní lázně a napít do tekoucí vody. Nic krásnějšího jsem snad nikdy neviděla. Sloni se váleli v bahně na zádech, škrábali o kameny, polévali se vodou. Neskutečná nádhera. Náhle jsme zahlédli, jak další rodina slonů čeká na uvolnění místa u řeky. Opodál se opatrně přibližovaly k vodě zebry a žirafy. Přesunuli jsme se o kousek výše k čekající rodině slonů ve stínu pod stromem. Slůňátko zrovna pilo od maminky. Potom přišla jejich chvíle a šli se koupat a my pokračovali dále. Tam jsme zahlédli obří stádo pakoňů brodících se přes řeku na protější kopec. Opravdu nádherné safari se vším všudy.

Tangerine National Park

Tarangire is the sixth largest national park in Tanzania. Here you can see not only a lot of animals, but also baobabs and termite mounds. There are also fewer tourists than in the Serengeti and Ngorongoro.

At sunrise, we literally hurried into Tarangire National Park up. On safari, the earlier you are there, the more you see. This time we wanted to see lions. Along the way we encountered zebras, giraffes, elephants, but no lions anywhere. Our driver was determinedly flying around the park at TGV speed looking for lions. We finally succeeded, and came across several lionesses sleeping by the roadside. Then a small cubs and lioness walked right across our path. We also came across a family of cheetahs. 

But the best part was yet to come. Before lunch, the animals move to the river to drink. Running giraffes led us right to the elephant bathing area. Elephant families with only 3 month old baby elephants came to bathe in the mud bath and drink in the running water. I don’t think I’ve ever seen anything more beautiful. The elephants rolled around in the mud on their backs, scratched on rocks, and doused themselves with water. It was incredibly beautiful. Suddenly, we saw another family of elephants waiting to take a bath by the river. Around us, zebras and giraffes were cautiously approaching the water. We moved a little higher closer to the waiting family of elephants in the shade under a tree. A baby elephant was just drinking from its mother. Then it was their turn and they went for a swim and we continued on. There we saw a giant herd of wildebeest wading across the river to the opposite hill. A truly wonderful safari with all the trimmings.

Zanzibar

Na Zanzibaru byl náš cíl zasloužený relax po výstupu. Ubytovali jsme se v Paje v hotelu na pláži White Sand Luxury Villas and Spa, kde jsme měli polopenzi. Polopenzi v hotelu určitě doporučuju. Restaurací, kam večer zajet, mimo hlavní město moc není. Užívali jsme si spíše procházky po pláži, oceán, jógu na střeše hotelu a udělali si výlet do Stonetown. 

Stonetown byl zajímavý, historické budovy s opevněnými ozdobnými dveřmi, trhy s kořením, zlatnictví prodávající šperky s tanzanity, stylové obchůdky.

Oblast kolem Paje je známá svými velkými odlivy, kdy se vodě jdete projít po krásném písku a jdete kilometry a stále nenarazíte na hlubokou vodu.  S programem na Zanzibaru, který zde nebyl úplně cestovatelský, jsme byli naprosto spokojeni 🙂

Zanzibar

On Zanzibar, our goal was a well-deserved relaxation after the climb. We stayed in Paje at White Sand Luxury Villas and Spa, where we had half board. I recommend half board at the hotel. There are not many restaurants to go to in the evening outside of the main town. We rather enjoyed walking on the beach, the ocean, yoga on the roof of the hotel and took a trip to Stonetown.

Stonetown was interesting, historic buildings with fortified ornate doors, spice markets, jewelry shops selling tanzanite jewelry, stylish shops.

The area around Paje is known for its high tides, where you walk for miles on the beautiful sand but you still don’t get to a deep water. We were totally satisfied with our Zanzibar program, which was not completely travel related this time 🙂

Tanzánie nás nadchla. Safari nemělo chybu, výstup na Kilimandžáro je zážitek na celý život a relax na Zanzibaru stál také za to. Každá část našeho výletu byla jiná, ale všechny nám daly nové zkušenosti a zážitky a viděli jsme na nich něco, co jsme ještě jinde neviděli. Co více si přát 🙂

Tanzania thrilled us. The safari was perfect, climbing Kilimanjaro is an experience of a lifetime and relaxing in Zanzibar was also worth it. Every part of our trip was different, but they all gave us new experiences and we saw something we hadn’t seen anywhere else. What more could you ask for 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *